... Still working on it ... (Last Update: September 12, 2012).


Abdi, H., Dzung, H.N. (2012).
Phân Tích Số Liêu Thục Nghiệm.
Ho CHi Minh (Vietnam): Vietnam National University Press & Ho Chi Minh City Publishing House.